Dette tror vi på

Randesund frikirke er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken).

Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Bekjennelsen er uttrykt gjennom den apostoliske, den nikenske og den athanesiska trosbekjennelse, i den augsburgske konfesjon og i Luthers lille katekisme. Frikirken mener disse bekjennelsesskriftene er grunnet i og i samsvar med Guds ord. (lenker til bekjennelsesskriftene)

Troen på den treenige Gud 
Frikirken understreker betydningen av troen på og livet i den treenige Gud.

Frikirken ønsker å være med i en fornyet innsats for vern om skaperverket, arbeide for å styrke den sosial-etiske bevissthet og det diakonale engasjement, øke bevisstheten om at Kristus handler i og ved sin kirke, være åpen for Åndens kraft til helliggjørelse og tjeneste og gi større rom for bønn og kristen meditasjon. Men som det heter i et av kirkens skrifter:

“I alle de kall og oppgaver som kirken står i i verden, må sentrum alltid være: Forkynnelsen av Jesus Kristus og ham korsfestet. All sann skaperteologi, kristologi og helligåndsteologi samles i ordet om korset.”

Frikirken ønsker å legge sterk vekt på at menigheten er et tjenestefellesskap, slik apostelen Peter uttrykker det i 1 Peters brev 4, 10-11:
“Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.”