Forfatningen § 8 Diakoner og 10.3 i reglement for diakonrådet

Vi gjør oppmerksom på at f.o.m. 2007 er det mer adminstrative arbeidet knyttet til eiendommer og økonomi som er omtalt nedenfor, overført til menighetens administrasjonsråd.

§ 8  Diakoner

I hver menighet velges et passende antall diakoner etter menighetens størrelse og virkeområde. Disse utgjør menighetens diakonråd.

En diakon må tilhøre menigheten i fullt medlemskap og ha fylt 18 år. Diakonene velges av menigheten etter innstilling fra de eldste og diakonene i felles møte (menighetsråd). Valget gjelder for tre år. De som blir valgt, innsettes i sin tjeneste av menighetens forstander.

Diakonene skal utføre, lede og oppmuntre til medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og i særlig grad rette denne tjeneste mot mennesker i nød. Menighetens diakonale arbeid ledes av diakonrådet, i samarbeid med eldsterådet.

Ved gudstjenester og andre samlinger skal diakonene se til at kirkerommet og de ting som skal brukes, er i orden. Ved nattverd hjelper diakonene til med utdeling av brød og vin. Diakonene skal ha det daglige tilsyn med menighetens eiendom og økonomi.

Særlige saker som gjelder eiendom og økonomi, behandles av eldste og diakoner i felles møte, etter innstilling fra diakonene.

10.3  Reglement for diakonrådet

Diakontjenestens karakter
Diakonene danner menighetens råd for diakonalt arbeid. De er kalt til denne gjerning av menigheten og innsettes til den av menighetens forstander. Diakongjerningen er en ordnet tjeneste som er betrodd bestemte personer. Diakonene står derved i menigheten, innsatt av Gud til å utføre bestemte oppdrag. Innsettelsen markerer at tjenesten er gitt av kirkens hode og herre, Jesus Kristus, formidlet av menigheten.

Diakonrådets oppgaver
Diakonrådets oppgaver er:

  1. Lede menighetens diakonale arbeid i samarbeid med eldsterådet.
  2. Utføre, lede og oppmuntre til medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid og i særlig grad rette denne tjeneste mot mennesker i nød.
  3. Forvalte menighetens økonomi og føre tilsyn med dens eiendom i samsvar med menighetens vedtak.
  4. Legge til rette alle praktiske forhold ved gudstjenester og andre samlinger og medvirke til at menighetens foreninger og grupper får best mulige arbeidsforhold.

Diakonene har taushetsplikt.

Oppgavefordeling
Diakonrådet bør søkes sammensatt slik at de ulike arbeidsoppgaver kan fordeles innen rådet og at den enkelte gis hovedansvar for sitt område. Rådet velger sin leder som har som hovedoppgave å lede og samordne rådets arbeid.Hvis ønskelig, kan diakonrådets oppgaver deles på flere ansvarsgrupper innen diakonatet.

Diakonrådets møter
Det er av stor betydning at diakonrådet har regelmessige møter for å samtale om det diakonale og fellesskapsbyggende arbeid i menigheten. I tillegg til de saker som behandles, bør det legges vekt på diakonenes innbyrdes åndelige fellesskap med Guds ord, bønn og samtale.Det innkalles til møtene med rimelig varsel. Hvis noen ikke kan møte, må de melde forfall snarest mulig. Rådsmedlemmene bør på forhånd ha fått orientering om sakene som skal drøftes.

Møtene åpnes med Guds ord og bønn. Alle saker blir avgjort med simpelt flertall. Er det stemmelikhet, avgjør formannens stemme utfallet. Men dette betyr ikke at et mindretall i rådet er avskåret fra å få sin sak behandlet i menigheten.

Diakonene har regelmessige møter i samlet menighetsråd med de eldste for planlegging og fordeling av felles oppgaver og for å styrke det felles lederansvar.